Preferujeme poskytování kompletních služeb. Lze však sjednat individuální smlouvu na jednotlivé služby advokáta, daňového poradce nebo na konkrétní účetní práce (využijte Kontakt).

Smlouva na poskytování kompletních služeb obsahuje:
 1. Předmět smlouvy
  • Specifikace rozsahu poskytovaných služeb (viz Služby)
 2. Povinnosti zpracovatele
  • Zpracovatel se zavazuje chránit práva a oprávněné zájmy zadavatele, zachovávat naprostou diskrétnost a přebírá odpovědnost za škody, které vzniknou jeho zaviněním.
 3. Povinnosti zadavatele
  • Zadavatel se zavazuje předkládat pravdivé informace v dohodnuté periodicitě (měsíčně, čtvrtletně výjimečně i ročně)
 4. Termín plnění
  • Zpracování účetnictví měsíčně zpravidla do 10 dnů od předání dokladů, čtvrtletně zpravidla do 20 dnů, v ostatních případech dle dohody.
  • Konzultace a poradenská činnost zpravidla jedenkrát týdně v dohodnutých konzultačních hodinách. Jednoduché případy formou hot-line.
 5. Cena plnění
  • Cena je stanovena po dohodě paušální částkou, která vychází z přibližného množství zpracovávaných dokladů, počtu zaměstnanců a složitosti problematiky. (Orientačně za položku 15 - 25 Kč, 150 Kč za pracovníka)
  • Minimální cena: daňová evidence 600 Kč
   účetnictví 2000 Kč
  • Paušální částka se stanovuje po třech měsících poskytování služeb. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré služby související z běžnou činností (již žádné další platby). Výši paušální částky lze při změně objemu prací měnit (směrem nahoru i dolů) jen po vzájemné dohodě.
 6. Platební podmínky
  • Platební podmínky jsou dohodnuty podle individuálních možností zadavatele.
 7. Všeobecná ustanovení
  • Zadavatel má možnost využít zkušebního zpracování a to za těchto podmínek:
   • První tři měsíce je zpracováváno účetnictví na základě smluvní dohody, zajišťující naprostou diskrétnost a odpovědnost za škody, které by vznikly zaviněním zpracovatele. Pokud dojde k dohodě o paušální odměně, přejímá zpracovatel odpovědnost za toto zpracování v plném rozsahu a zadavatel uhradí dohodnutý paušál i za toto období.
   • Pokud nedojde k dohodě o výši paušální odměny, smlouva není uzavřena a veškeré doklady, které byly předány ke zpracování, budou vráceny. Zadavatel však nemá právo vyžadovat výstupy, které dosud neobdržel. Služby, které byly poskytnuty v období zkušebního zpracování, jsou v tomto případě zdarma.