Kompletní daňová evidence i účetnictví:
 • svoz dokladů (dle dohody)
 • vyhotovení a uspořádání prvotních dokladů
 • vedení pokladní knihy
 • zpracování mezd vč. personální agendy:
  • právní pomoc při uzavírání pracovněprávních vztahů
  • evidence zaměstnanců
  • výpočet mezd, mzdové listy, zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
  • podklady pro odvod zdravotního a sociálního pojištění včetně jednání s úřady (předkládání přehledů, přihlášení a odhlášení zaměstnanců)
  • roční výkazy a roční zúčtování
 • výpočet náhrad při služebních cestách, technická pomoc při vedení knihy jízd
 • vedení účetních knih (peněžního deníku)
 • vyhotovení účetních výkazů
 • podrobné sestavy podle přání klienta
 • zpracování podkladů pro DPH, silniční daň a ostatní daně
 • sledování účetních případů podle dohodnutých kriterií (střediska, činnosti, analytiky, druhy pohybů)
 • účetní a daňové poradenství - optimalizace daňového základu
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování a podání veškerých daňových přiznání (u daně z příjmů možnost odkladu až o tři měsíce)
 • u fyzických osob zpracování přehledů pro zdravotního a sociálního pojištění
 • zastupování před finančními orgány
 • ekonomicko-organizační poradenství
 • právní pomoc při běžných činnostech (návrh nebo posouzení smlouvy, vymáhání pohledávek aj.)
Služby v mimořádných situacích a jiné:
 • založení společnosti, změny společenské smlouvy
 • rekonstrukce účetnictví a kontroly účetnictví minulých období
 • přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak
 • dodatečná daňová přiznání (z minulých let)
 • zastupování před úřady, řízení o opravných prostředcích
 • účetní, daňové a právní poradenství
 • metodické vedení a kontrola postupů pracovníků odpovědných za zpracování ekonomické agendy